tikal.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecţia datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecţie, luând în considerare legislaţia română, precum şi cerinţele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie prin care dvs. puteţi fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecţia datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum şi care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

Vă încurajăm să citiţi cu atenţie documentul şi să ne solicitaţi orice informaţie suplimentară sau orice lămurire pe care o consideraţi necesară, cu privire la conţinutul acestei informări.

Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării şi scopurile colectării

În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site şi utilizator, colectăm şi prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea şi prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conţinut informativ şi promoţional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secţiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obţinerea de informaţii personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

  • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului.
  • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul.
  • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum şi temeiul, scopul şi durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepţia celor care vizează Cookies.

Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

 

Date având caracter personal pe care le colectam:

Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografică, adresa de corespondenţă, link profiluri social media

Scopurile colectării datelor având caracter personal:

Pentru furnizarea accesului la conţinut şi răspunsuri la întrebări şi solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte şi beneficii constând în acces la servicii, cursuri şi seminarii.

Modalitatea şi perioada de colectare a datelor:

În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinţei explicite de ştergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

Date având caracter personal pe care le colectam:

Cookies, marcaje de timp (data şi ora accesării), istoricul navigării pe site

Scopurile colectării datelor având caracter personal:

Pentru monitorizarea traficului site-ului şi a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conţinut şi identificarea conţinutului cel mai relevant pentru utilizator.

Modalitatea şi perioada de colectare a datelor

În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinţei explicite de ştergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locaţie, perioada de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligaţia legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcţie de situaţia concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi şi 10 ani.

În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, implementăm, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică şi organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal şi exercitarea acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă că pentru orice detalii suplimentare să nu ezitaţi să contactaţi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul societăţii noastre.

Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obţine accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum şi dreptul de a obţine copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veţi solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere şi formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcţie de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informaţiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum şi pentru a solicita ştergerea parţială sau totală a acestor date, este nevoie să fie adresată cererea folosind adresa de e-mail office@tikal.ro sau să fie expediată o scrisoare prin poştă sau curierat la sediul social al https://tikal.ro/.

De asemenea, utilizatorul are dreptul să obţină orice informaţii suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informaţii privind prelucrarea şi divulgarea acestor date şi orice alte asemenea informaţii).

Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obţine rectificarea oricăror inexactităţi ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obţine completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este încurajat să contacteze site-ul la adresa office@tikal.ro ori de câte ori observă că există o inexactitate în privinţa datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către tikal.ro sunt incomplete.

Dreptul la ştergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ştergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privinţa exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„).

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm şi prelucrăm, în special în cazul în care contestă exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situaţia particulară în care se afla acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimitate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului şi anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului.

 

Dreptul la retragerea consimţământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimţământului, utilizatorul are dreptul de a îşi retrage consimţământul în orice moment, la fel de uşor cum l-a şi acordat iniţial. Retragerea consimţământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimţământului. Dreptul la retragerea consimţământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi şterse ca urmare a retragerii consimţământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligaţii legale). Aplicarea retragerii consimţământului se aplică din momentul înregistrării acesteia şi operarea retragerii consimţământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

Dreptul de a depune o plângere în fața autorităţii competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră.

Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri şi dreptul de a solicita că deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor sau care afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere.

Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informaţiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimţământul dumneavoastră expres.

În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor şi securităţii avansate la nivel de server al bazei de date.

Aveţi dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenţie umană. În acest scop vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email contact@tikal.ro.

Exercitarea drepturilor

Pentru ca utilizatorul să îşi poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactaţi oricând, utilizând informaţiile de contact.

Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact

Pentru a afla mai multe informaţii cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate şi protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menţionate în aceşti Termeni şi Condiţii orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail la office@tikal.ro sau prin corespondenţa poştală la adresa Argeș, Pitești, Str. Matei Basarab nr, 28.

 

Forţă majoră

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Romane. Eventualele litigii apărute între tikal.ro şi utilizatori/clienţi/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti Române competente.

Modificarea termenilor şi condiţiilor

Tikal.ro are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni şi condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilităţi oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

 

Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.